Lahjoituspainikkeet poistettu Poliisihallituksen selvityspyynnön vuoksi

Poistin blogista lahjoituspainikkeet, koska paljon kritisoimani ja myös kovista rikoksista syyttämäni Poliisihallitus lähestyi minua alla olevalla kirjeellä. Eipä tästä nyt tarvitse muuta sanoa kuin ”ok” ja todeta, että kyllä siellä selvästi seurataan ja tarkkaillaan jokaista liikettäni. Liitteeksi oli laitettu kuvakaappaukset blogista, jotta muistaisin, mitä itse olen omaan blogiini kirjoittanut.

Arvoisat lukijat, muistakaa nämä sanat. Tämä saattaa hyvinkin olla lakikiemuroita hyväkseen käyttävä keino selitellä, jos Poliisihallituksen nimiä näkyy jatkossa poliisin tietojärjestelmän minua koskevissa lokitiedoissa. Niiden katsomisenhan on sinänsä tiukasti lailla rajoitettua. He pystyvät tarvittaessa selittämään joutuneensa käymään tiedoissani tämän lausuntopyynnön vuoksi. En väitä näin käyvän, mutta muistakaa nämä sanat, kun esiselvitys joskus valmistuu.

Jännää tosiaan, että reaktio tuli näin nopeasti, mutta minun tekemästäni lokitietojeni tutkintapyynnöstä ei ole kuulunut edelleenkään mitään, vaikka sen pitäisi kestää maksimissaan kuukauden. Nyt aikaa on kulunut reilusti yli oletetun. Kysymys kuuluu, miksi?

Kun kerran Poliisihallitus selvästi lukee blogia aktiivisesti, voisin nyt julkisesti pyytää teitä kiirehtimään lokitietojeni selvitystä. Tästä kaikesta voi jokainen vetää omat johtopäätöksensä. Mitään rahapelien mainoksia en ole blogiin laittanut. Blogin pitäisi olla täysin puhdas mainoksista. Olen aiemminkin todennut, etten lähde niillä rahastamaan.

Lahjoituspainikkeet toimivat suunnitellusti myös siinä, että sain paljastettua, kuinka nopeasti Poliisihallitus asiaan reagoi. Tuskin he joka ikistä nettiblogia käyvät läpi, josko jotain löytyisi. Tiesin kyllä, että asiasta olisi pitänyt kysyä virallisesti, vaikka blogi on ulkomaisilla servereillä, eikä siis periaatteessa Suomen lainsäädännön alainen. Lahjoituksia kertyi yhteensä 64 euroa ja jokainen euro meni bensoihin ja matkoihin Helsinkiin ja takaisin tapaamaan ihmisiä, jotka ovat joutuneet poliisin tekemien rikosten uhreiksi.

Vastauksena kysymykseen, ovatko lahjoittajat saaneet vastiketta rahoilleen: kyllä, oikeutta heille, joille poliisin ”toinen poliisi tutkii toista poliisia” -järjestelmä ei ole kyennyt sitä antamaan. Oikeutta ja apua niille, jotka ovat joutuneet poliisin tekemien rikosten uhreiksi. Se ei selvästikään Poliisihallitukselle merkitse mitään. Kuten moni on varmasti jo huomannut.

Hyvää juhannusta myös Poliisihallitukselle!

Tässä kirje:

Lausuntopyyntö rahankeräysasiassa

Poliisihallitus pyytää lausuntoa internetsivustolla
https://poliisirikokset.wordpress.com/ sekä Facebookissa julkaistusta
sisällöstä. Poliisihallituksen käsityksen mukaan sivusto sekä kyseinen
Facebook-sivu on Joakim Lindholmin hallinnoima.

Rahankeräyslain säännöksistä

Rahankeräyslain (863/2019) 3 §:n mukaan Poliisihallitus vastaa
rahankeräyslain noudattamisen valvonnasta ja rahankeräysten
järjestämisen ohjauksesta. Lisäksi Poliisihallitus vastaa rahankeräyslain
mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä sellaisen rahankeräyksen osalta,
jonka järjestäminen edellyttää rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoituksen
tekemistä mutta joka järjestetään ilman lupaa tai ilmoitusta.
Rahankeräyslain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan rahankeräyksellä
tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta
rahaa. Lain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yleisöllä tarkoitetaan
ennalta rajoittamatonta ja määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä ja 3 kohdan
mukaan yleisöön vetoamisella suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin
ilmaistua pyyntöä tai kehotusta antaa rahaa keräykseen.
Kaikki toiminta, joka täyttää edellä kuvatun rahankeräyksen määritelmän,
kuuluu lähtökohtaisesti rahankeräyslain soveltamisalan piiriin.
Rahankeräyslain 4 §:n mukaan rahankeräys saadaan järjestää, jos
Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan. Pienkeräyksen
järjestämiseen ei tarvita rahankeräyslupaa, mutta siitä tulee tehdä ilmoitus
poliisilaitokselle.
Rahankeräyslain 5 §:n 1 momentissa säädetään tahoista, joille
rahankeräyslupa voidaan myöntää. Lupaa ei voida myöntää esimerkiksi
yksityishenkilölle. Yksittäinen luonnollinen henkilö ei voi myöskään
järjestää pienkeräystä.
Rahankeräyslain 36 §:n ja rikoslain (39/1889) 17 luvun 16 c §:n (864/2019)
ja 16 d §:n (663/2010) mukaan rahankeräyksen järjestäminen ilman
rahankeräyslupaa tai tekemättä pienkeräysilmoitusta on rangaistavaa
rahankeräysrikoksena.

Rahankeräyksen määritelmän täyttävästä toiminnasta

Rahankeräyslaissa tarkoitetusta rahankeräyksestä on kyse silloin, kun lain
2 §:ssä säädetyt rahankeräyksen määritelmän mukaiset edellytykset
täyttyvät. Edellytyksenä on ensinnäkin se, että rahaa kerätään yleisöön
vetoamalla. Toiseksi edellytyksenä on, että rahaa kerätään vastikkeetta.
Vastikkeettomuudella tarkoitetaan sitä, ettei rahaa keräykseen antava
henkilö saa mitään vastiketta rahoilleen. Kyse on nimenomaisesti

Lausuntopyyntö ID-21435497 2 (4)

lahjoituksen antamisesta johonkin sellaiseen tarkoitukseen, jota rahan
antava henkilöä haluaa rahallisesti tukea.
Yleisöön vetoamisen käsitettä ei ole sidottu mihinkään tiettyihin
viestintätapoihin tai viestintämuotoihin. Vetoaminen voi olla suullista,
kirjoitettua tai
muulla tavalla ilmaistua. Lain lähtökohtana on välineneutraalisuus. Tämä
tarkoittaa sitä, että rahankeräys on mahdollista toteuttaa millä tahansa
käytettävissä olevalla välineellä tai tavalla. Yleisöön vetoamiseksi voidaan
siten katsoa kaikki sellainen menettely, jonka tarkoituksena on saattaa
yleisö tietoiseksi lahjoituksen pyytäjän tarpeesta tai halusta saada rahaa
lahjoituksena. Pyynnön ei tarvitse olla suora tai käskevä, vaan se voi olla
myös hienovaraisempi ilmaus. Riittävää on, että vetoamisen kohteena
olevat henkilöt saavat käsityksen, että heiltä pyydetään rahaa
lahjoituksena. Jos tämä vetoaminen kohdistuu lisäksi laajaan, ennalta
rajoittamattomaan ja määrittelemättömään henkilöjoukkoon, kuten
esimerkiksi kaikkiin internetsivuilla vieraileviin henkilöihin, täyttyy
rahankeräyksen määritelmä jo varsin selkeästi. Näin ollen esimerkiksi
tilinumeron tai muunlaisen tukipyynnön julkaiseminen internetissä on
lähtökohtaisesti rahankeräyksen määritelmän täyttävää toimintaa.

Lausuntopyyntö

Poliisihallituksen tietoon on tullut, että internetsivuilla osoitteessa
https://poliisirikokset.wordpress.com/ on julkaistu seuraavat tekstit:
”Jokainen lahjoitus menee siihen, että pystyn auttamaan lukijoita heidän
asioissaan ja työskentelemään erittäin paljon myös taustalla aikaa vievän
blogin kanssa paremmin ja vielä isommalla panoksella. Valitse määrä 5,
15, 20 tai vaihtoehtoinen summa. Jokainen euro on tärkeä, suurkiitos
jokaiselle lahjoittajalle.”
”Niille, jotka tahtovat tukea työtäni tämän kaiken eteen, 5 €, PayPal-
painike”
Lisäksi Poliisihallituksen tietoon on tullut, että Facebookissa Joakim
Lindholm -profiilin sivuilla on julkaistu tekstejä, joissa ohjataan ihmisiä
edellä mainitulle sivustolle, jossa lahjoituksia on mahdollista tehdä.
Kyseiset tekstit ovat lausuntopyynnön liitteenä, kuten myös
kuvakaappaukset wordpress-sivustolta.
Poliisihallituksen alustavan näkemyksen mukaan toiminta vaikuttaisi
täyttävän rahankeräyslaissa säädetyn rahankeräyksen määritelmän, jossa
yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa.
Toiminnassa vaikuttaa täyttyvän rahankeräyslaissa tarkoitetun yleisöön
vetoamisen tunnusmerkit, sillä kirjallinen vetoaminen kohdistuu laajaan,
ennalta rajoittamattomaan ja määrittelemättömään joukkoon henkilöitä, eli
kaikkiin internetiä käyttäviin henkilöihin. Kirjoituksissa myös esitetään
selkeä vetoomus rahallisen tuen saamiseksi ja ilmoitetaan PayPal-yhteys
lahjoitusten antamista varten. Lisäksi toiminta vaikuttaisi olevan

Lausuntopyyntö ID-21435497 3 (4)

vastikkeetonta, sillä rahan antajalle ei tarjota vastineeksi rahasuorituksesta
mitään konkreettista hyödykettä.
Edellä mainituissa kirjoituksissa ei ole mainintaa siitä, että lahjoituksia
pyytävällä taholla olisi rahankeräyslupa, tai että keräyksen järjestämisestä
olisi tehty asianmukainen pienkeräysilmoitus. Sivustolta ei myöskään käy
ilmi, että lahjoituspyyntöjen takana olisi jokin sellainen rahankeräyslaissa
tarkoitettu yhteisö tai muu taho, joka rahankeräyslain 5 §:n mukaan voisi
rahankeräyksiä järjestää.
Poliisihallitus varaa teille tilaisuuden lausua asiasta mielipiteenne. Mikäli
haluatte antaa lausunnon asiassa, kirjallinen vastaus pyydetään
toimittamaan 09.07.2021 mennessä sähköpostitse
arpajaishallinto@poliisi.fi tai postitse ensimmäisen sivun alalaidassa
mainittuun osoitteeseen. Lausunnossa pyydetään ilmoittamaan, kuinka
paljon edellä mainittujen toimintojen kautta on kertynyt varoja sekä mihin
toimenpiteisiin olette asiassa ryhtyneet tämän lausuntopyynnön
vastaanottamisen jälkeen. Poliisihallitus ottaa lausuntonne huomioon
mahdollisia jatkotoimenpiteitä harkitessaan. Määräajan noudattamatta
jättäminen ei estä päätöksen tekemistä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Muuta huomioitavaa

Poliisihallitus on lisäksi havainnut, että sivustolla
poliisirikokset.wordpress.com esiintyy rahapelien markkinointia.
Markkinointi on suomenkielistä ja sivusto poliisirikokset.wordpress.com on
Poliisihallituksen arvion mukaan kielensä sekä sisältönsä perusteella
suunnattu Suomeen. Suomessa Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien
toimeenpanemiseen ja rahapelien markkinointia saa Suomessa harjoittaa
ainoastaan Veikkaus Oy. Muiden yhtiöiden rahapelien markkinointi on
arpajaislain (1047/2001) 62 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla kokonaan
kiellettyä silloin, kun se on suunnattu Suomeen. Asiakirjan liitteenä on
Poliisihallituksen kirje, josta löydätte lisätietoa rahapelien markkinointia
koskien. Poliisihallitus kehottaa Teitä ottamaan toiminnassanne huomioon
arpajaislain säännökset. Rahapelien markkinoinnin jatkuessa Poliisihallitus
voi ryhtyä jatkotoimenpiteisiin asiassa.

Lopuksi

Tämä lausuntopyyntö on osa hallinnollista menettelyä. Kyse ei ole
esitutkinnasta. Poliisihallitus voi kuitenkin tehdä poliisille rikosilmoituksen,
jos se epäilee rikoslain 17 luvun 16 c §:ssä rangaistavaksi säädetyn
rahankeräysrikoksen tunnusmerkistön täyttyvän. Antamanne lausunto
saatetaan liittää osaksi rikosilmoitusta.
Lisätietoja asiassa tarvittaessa antaa ylitarkastaja Jouni Kitunen, p. 0295
481 846, jouni.kitunen@poliisi.fi .

Ryhmäpäällikkö Pauliina Päivinen

Lausuntopyyntö ID-21435497 4 (4)

Ylitarkastaja Jouni Kitunen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi
23.06.2021 klo 17:10. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa
kirjaamosta.

Liitteet Kuvakaappaukset internetsivulta ja Facebook-sivulta (4 kpl)

Julkaissut poliisirikokset

Olen 39 vuotias mies Helsingistä. Tosiaan entinen poliisi kuten etusivulla kerron. Nykyään teen musiikkia ja yritän elää mahdollisimman hyvää elämää masennuksen kanssa joka aikanaan laukesi poliisina.

7 vastausta artikkeliin “Lahjoituspainikkeet poistettu Poliisihallituksen selvityspyynnön vuoksi

 1. Ei täällä mitään mainoksia ole ollut. Läpimädät kytät vaan keksii juttuja sun pään menoks. Yhtään en yllättyis, jos ne olis väärentäny kuvakaappauksia sivuilta, joissa näkyy mainoksia ja esittäis niitä todisteina oikeudessa. Hankithan itsellesi kunnollisen oikeusavustajan.

  Tykkää

  1. Vastavetona alan kohta tehtailemaan kuvakaappauksia jossa poliisi pahoinpitelee ja raiskaa randomi kansalaisia. Netistä vaan sopivia kuvia ja vähän leikkaa liimaa touhua ni avot.

   Tykkää

   1. Hei, en usko millään että poliisi olisi lähtenyt muokkaamaan kuvia. Sellainen touhu tässä maassa kyllä selviäisi hetkessä jos niin olisi. Myöskin riski lähteä jotain niinkin älytöntä tekemään on tajuton, kun on kyse poliisin ylimmästä johdosta. Mainoksille on varmasti ihan looginen selitys, itse en niitä missään nimessä ole laittanut. Kuten olen aiemminkin kirjoittanut, niin en ole mitään mainoksia sivuille antanut laittaa.

    Vitsailin Facebookissa asiasta, ettei olisi vaan työkoneella käyty tietyillä sivustoilla, josta on sitten pop up kuvia tullut ruudulle 🙂 Mahdollisia selityksiä jollekin pelifirman näkymiselle ruudulla löytyy monia. Aikanaan oli tosiaan jatkuvasti IT henkilöt laitoksen koneita putsaamassa, kun joku oli käynyt työpäivän aikana ”vähäpukeisia” ihmisiä katselemassa. Tosiaan en usko mihinkään kuvamanipulaatioon, on kuitenkin erittäin pienestä rikkeestä kyse vaikkakin olisin itse laittanut jotain ulkomaisten pelifirmojen mainoksia sivuilleni. Sellaiseen ei kuitenkaan ole mitään syytä lähteä. Jos mainoksia antaisin tälle sivustolle laittaa, niin ihan vihoviimeisenä sinne laskisin jotain pelifirmojen mainoksia.

    Omalla tavallaan jälleen erittäin hölmö veto Poliisihallitukselta. Olisivat nyt jättäneet edes sen pelifirma asian pois tuosta selvityspyynnöstä, niin siitäkin huolimatta ettei painikeet olleet laittomia ulkomaalaisen serverin vuoksi, olisi asiassa ollut edes hilkun järkeä. Nyt tuo pelisivusto homma oli jälleen osoitus siitä, että siellä nyt jotain mättää ja pahasti kun viimeaikoina on melkoisen paljon lapsuuksia tullut niin lausunnoissa kuin toiminnassakin. Jos ei kehuta poliisin omaa poliisirikostutkintaa mainitsemalla, että Aarnio tapauskin oli hienosti ja puolueettomasti hoidettu, niin sitten homma on tätä luokkaa. Noh, olisi polisiille varmasti erittäin puhtoista ja hyväksi myllyttää johtoa oikein kunnolla. Se kun pissii nyt huolella omiin muroihinsa ja tekee itsestään enemmän naurunalaisen päivä päivältä.

    YT Joakim

    Tykkää

 2. Nonni.. Mä ihmettelinkin niitä mainoksia mitä tähän blogiin ilmesty🤔 Edelleen aktiivisesti seurataan vaik blogi onki ns.tauolla 💙👌

  Mulla on mielipiteeni Suomesta ja sen toimivuudesta..
  Ihanaa et rikosten uhrit ovat saaneet tulla kuulluksi blogin myötä❤️✌️

  Tykkää

  1. Kiitos ja mukava kuulla. Yritän tosiaan auttaa kaikkia, joita pystyn. Osa jutuista on tosiaan erittäin vaativia ja sen verran vakavia, että ne täytyy tietenkin tarkistaa jo todella perinpohjaisesti. Moni ihminen on saanut apua ja neuvoja, ja jatkan sitä edelleen sitä mukaa kuin ehdin :). Nyt on pieni loma paikallaan, jotta jaksaa taas painaa kohti tulevaa. Kun blogi palaa ”tauolta”, on varmasti vähän enemmänkin kirjoitettavaa.

   Hyvää Juhannusta sinne!

   YT Joakim

   Tykkää

 3. Yllätyin kun näin lahjoituspainikkeet, mutta näin siinä sitten kävi.
  Selvitystä olet jo varmaan miettinyt ja ehkä luonnostellut.
  Oliko sinulla mitään omaa tuntemusta siitä lähteekö esitutkinta päälle?
  Tämä oletettavasti tapahtuisi antaman selvityksesi jälkeen. Mutta kun kokonaisuutta arvioi, niin käytännössä jos kuvioissa on mukana ulkomaisia maksunvälittäjiä yms. niin esitutkinnasta voisi muodostua poliisille melko raskas.
  Tässä valossa näkisin, että jos asia päätyy rikosasiasiana poliisin pöydälle niin voisi kuvitella tutkinnanjohtajan lopettavan esitutkinnan esitutkintalain hänelle suomalla mahdollisuudella. Rikoshan on myös rikoslain valossa lieväksi luokiteltu eli sakoista kahteen vuoteen.
  Se on sitten oma lukunsa jos joku todella epäilee sinun ehtineen kerätä jo sievoisia summia rahaa.

  Tykkää

 4. Tutkinnan ”tappo” tapahtuu vain silloin, kun siihen on motiivi.
  Tässä ninmenomaisessa keississä näkisin motiivin riittävän MV-lehti keissiin verrattavaan kaustiin.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Create your website with WordPress.com
Aloitus
%d bloggaajaa tykkää tästä: